• Opis
  • 44.
Rita Lazaro
Conversation/rozmowa, 2017

technika mieszana, 80 × 64, sygn. p.d.: Rita Lazaro oraz na odwrocie: Rita Lazaro “Conversation”/“Rozmowa”’

Cena wywoławcza: 1 000 zł
Rita Lazaro